СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ ЗА КАСОВА ОТЧЕТНОСТ НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ ЗА КАСОВА ОТЧЕТНОСТ НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Раздел I

Регистрация за прилагане на специалния режим и прекратяване на регистрацията Документи във връзка с регистрацията

Чл. 104а.
(1) Искането за регистрация по чл. 151а, ал. 4 от закона се подава по образец – приложение № 27.

(2) Към искането за регистрация се прилага справка за облагаемия оборот, който е определен по реда на чл. 96 от закона, по месеци, за последните 12 месеца преди текущия месец.

Разрешение за прилагане на специалния режим

Чл. 104б.
(1) Разрешение по чл. 151а, ал. 5 от закона се изготвя по образец – приложение № 28.

(2) Едновременно с връчването на акта за регистрация на лицето се връчва и разрешението за прилагане на специалния режим. Документи във връзка с прекратяване на регистрацията

Чл. 104в.
(1) Искането за прекратяване на регистрацията по чл. 151б, ал. 4 от закона се подава по образец – приложение № 29.

(2) Към искането по ал. 1 се прилага справка за облагаемия оборот, който е определен по реда на чл. 96 от закона, по месеци, за последните 12 месеца преди текущия месец.

(3) С акта за прекратяване на регистрация на лице, регистрирано по чл. 96, 97 и чл. 100, ал. 1 от закона, се прекратява и регистрацията му за прилагане на специалния режим за касова отчетност.

Специален публичен регистър

Чл. 104г.
(1) Специалният публичен регистър по чл. 151а, ал. 8 от закона съдържа данни относно:
1. данните по чл. 169, ал. 1 от закона;
2. датата на регистрацията за прилагане на специалния режим;
3. датата, от която лицето прилага специалния режим;
4. датата на прекратяване на регистрацията за прилагане на специалния режим.

(2) Информацията по ал. 1 е достъпна и се публикува на интернет страницата на приходната администрация.

Раздел ІІ
Документиране и отчитане на доставките от регистрирано лице, което прилага специалния режим

Документиране и отчитане на доставките

Чл. 104д.
(1) Документирането на доставка, за която се прилага специалният режим, се извършва по реда на глава единадесета „Документиране на доставките“ от закона.

(2) Лицето по чл. 151б, ал. 1 от закона е длъжно да отрази издадените от него или от негово име фактури и известия към фактури за доставки, за които прилага специалния режим, в дневника за продажбите за данъчния период, през който са издадени, като данъчната основа и размерът на данъка (след приспадане на данъчната основа и размера на данъка за получени авансови плащания) не участват при определянето на резултата за периода. Издадените фактури и известия към фактури за авансови плащания се отразяват в дневника за продажби за данъчния период, през който са издадени, като данъчната основа и размерът на данъка участват при определянето на резултата за периода.

(3) Лицето по чл. 151б, ал. 1 от закона е длъжно да отрази получените от него фактури и известия към фактури за доставки, за които не е извършено плащане или е
извършено частично плащане към датата на данъчното събитие, в дневника за покупки за данъчния период, през който са издадени, като данъчната основа и размерът на данъка (след приспадане на данъчната основа и размера на данъка за извършените авансови плащания) не участват при определянето на резултата за периода. Получените фактури и известия към фактури за авансови плащания се отразяват в дневника за покупки в срока по чл. 72 от закона, като данъчната основа и размерът на данъка участват при определянето на резултата за периода.

(4) Получените от лицето по чл. 151б, ал. 1 от закона фактури и известия към фактури за доставки на стоки или услуги, които съгласно чл. 151а, ал. 2 от закона са изключени от обхвата на специалния режим, се отразяват в дневника за покупките в срока по чл. 72 от закона. Данъчната основа и размерът на данъка участват при определянето на резултата за периода.

Определяне размера на изискуемия данък

Чл. 104е.
(1) Размерът на изискуемия данък по чл.151в, ал. 3 от закона се определя по
следната формула:
ИДпп = ДОпп х ДС, където:
ИДпп е размерът на изискуемия данък върху добавената стойност за получено плащане;
ДС е данъчната ставка;
ДОпп е данъчната основа за полученото плащане, която се изчислява по следната формула:
ДОпп = (ДО – ДОап) х ПП/ДПдс, където:
ДО е данъчната основа по доставката;
ДОап – общият размер на данъчните основи за всички авансови плащания по доставката;
ПП – полученото частично плащане на датата на данъчното събитие или цялостно или частично плащане след датата на данъчното събитие;
ДПдс – дължимото плащане към датата на данъчното събитие.

(2) За определяне размера на данъка по ал. 1 се издава протокол в 5-дневен срок от датата, на която е получено плащане по доставката, но не по-късно от последния ден на месеца, през който данъкът е станал изискуем.

(3) Протоколът по ал. 2 задължително съдържа:
1. наименование на документа;
2. номер, съответстващ на номера на фактурата, към която се издава;
3. дата на издаване;
4. име и адрес на доставчика;
5. идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от закона на доставчика;
6. име и адрес на получателя по доставката;
7. идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от закона на получателя;
8. номера и датата на документа за полученото плащане;
9. датата, на която данъкът е станал изискуем;
10. данъчна основа и размер на данъка за доставката;
11. общия размер на дължимото към датата на данъчното събитие плащане;
12. размера на извършеното частично плащане на датата на данъчното събитие или цялостно или частично плащане след датата на данъчното събитие за доставката;
13. частта от данъчна основа на доставката, за която данъкът е станал изискуем;
14. ставката на данъка;
15. частта от начисления към датата на данъчното събитие данък, който става изискуем.

(4) При намаление на данъчната основа или при разваляне на доставка, за която е издаден протокол по ал. 3, лицето издава нов протокол, който задължително съдържа:
1. номер, съответстващ на номера на фактурата, към която се издава;
2. дата на издаване;
3. основанието за издаване на новия протокол;
4. номер на кредитното известие;
5. намалението на частта от данъчна основа на доставката;
6. намалението на данъка.

(5) Протоколът по ал. 4 се издава в 5-дневен срок от датата, на която е възникнало съответното обстоятелство, но не по-късно от последния ден на месеца, през който е възникнало това обстоятелство.

(6) Размерът на изискуемия данък по чл.151в, ал. 7 от закона се определя по следната формула:
ИДпр = ДОнп х ДС, където:
ИДпр е размерът на изискуемия данък върху добавената стойност при прекратяване на прилагането на специалния режим;
ДС е данъчната ставка;
ДОнп е данъчната основа за неполученото плащане до датата на прекратяване на прилагането на специалния режим, която се изчислява по следната формула:
ДОнп = ДО – ДОап – ДОпп, където:
ДО е данъчната основа по доставката;
ДОап – общият размер на данъчните основи за всички авансови плащания по доставката;
ДОпп – общият размер на данъчните основи за всички получени на или след датата на данъчното събитие плащания по доставката.

(7) Протоколът за определяне размера на данъка по ал. 6 се издава в 5-дневен срок от датата на връчване на акта за прекратяване на прилагането на специалния режим, но не по-късно от последния ден на месеца, през който данъкът е станал изискуем.

(8) Протоколът по ал. 7 съдържа реквизитите по ал. 3 без тези по т. 8.

(9) Лицето по чл. 151б, ал. 1 от закона е длъжно да отрази издадените от него протоколи по ал. 2, 4 и 7 в дневника за продажбите за данъчния период, през който са издадени, като данъчната основа и размерът на данъка участват при определяне на резултата за периода.

Определяне размера на данъчния кредит

Чл. 104ж.
(1) Размерът на данъчния кредит по чл. 151г, ал. 1 от закона се определя по следната формула:
ДКип = ДОип х ДС, където:
ДКип е частта на размера на данъчния кредит с право на приспадане за извършено частично плащане на датата на данъчното събитие или цялостно или частично плащане
след датата на данъчното събитие;
ДС е данъчната ставка;
ДОип е данъчната основа за извършеното частично плащане на датата на данъчното събитие или цялостно или частично плащане след датата на данъчното събитие, която се изчислява по следната формула:
ДОип = (ДО – ДОап) х ИП/ ДПдс, където:
ДО е данъчната основа по доставката;
ДОап – общият размер на данъчните основи за всички авансови плащания по доставката;
ИП – извършеното частично плащане на датата на данъчното събитие или цялостно или частично плащане след датата на данъчното събитие;
ДПдс – дължимото плащане към датата на данъчното събитие.

(2) За определяне размера на данъчния кредит по ал. 1 от получателя, лице по чл. 151б, ал. 1 от закона, се издава протокол в 5-дневен срок от датата, на която е извършено плащането, но не по-късно от последния ден на месеца, през който е извършено плащането.

(3) Протоколът по ал. 2 задължително съдържа:
1. наименование на документа;
2. номер, съответстващ на номера на фактурата, към която се издава;
3. дата на издаване;
4. име и адрес на доставчика;
5. идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от закона на доставчика;
6. име, адрес и идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 на лицето, което издава протокола;
7. номера и датата на документа за извършеното плащане;
8. датата, на която възниква право на данъчен кредит;
9. данъчна основа и размер на данъка за доставката;
10. общия размер на дължимото към датата на данъчното събитие плащане;
11. размера на извършеното частично плащане на датата на данъчното събитие или цялостно или частично плащане след датата на данъчното събитие за доставката;
12. частта от данъчна основа на доставката, за която възниква право на данъчен кредит;
13. ставката на данъка;
14. частта от начисления към датата на данъчното събитие данък, за който възниква право на данъчен кредит.

(4) При намаление на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издаден протокол по ал. 3, лицето издава нов протокол, който задължително съдържа:
1. номер, съответстващ на номера на фактурата, към която се издава;
2. дата на издаване;
3. основанието за издаване на новия протокол;
4. номер на кредитното известие;
5. намалението на частта от данъчна основа на доставката;
6. намалението на данъка.

(5) Протоколът по ал. 4 се издава в 5-дневен срок от датата, на която е възникнало съответното обстоятелство, но не по-късно от последния ден на месеца, през който е възникнало това обстоятелство.

(6) Размерът на данъчния кредит с право на приспадане по чл.151г, ал. 6 от закона се определя по следната формула:
ДКпр = ДОнп х ДС, където:
ДКпр е частта на размера на данъчния кредит с право на приспадане при прекратяване прилагането на специалния режим;
ДС е данъчната ставка;
ДОнп е данъчната основа за неизвършеното плащане до датата на връчване на акта за прекратяване на прилагането на специалния режим, която се изчислява по следната формула:
ДОнп = ДО – ДОап – ДОип, където:
ДО е данъчната основа по доставката;
ДОап – общият размер на данъчните основи за всички авансови плащания по доставката;
ДОип – общият размер на данъчните основи за всички извършени след датата на данъчното събитие плащания по доставката.

(7) Протоколът за определяне размер на данъчния кредит по ал. 6 се издава в 5-дневен срок от датата на връчване на акта за прекратяване на прилагането на специалния режим, но не по-късно от последния ден на месеца, през който актът е връчен.

(8) Протоколът по ал. 7 съдържа реквизитите по ал. 3 без тези по т. 7.

(9) Лицето по чл. 151б, ал. 1 от закона упражнява право на приспадане на данъчен кредит по издадените от него протоколи по ал. 2, 4 и 7 и получените протоколи по чл. 104е, ал. 2 и 4, издадени за доставки, за които доставчикът е приложил специалния режим, като ги отрази в дневника за покупки в срока по чл. 72 от закона. Данъчната основа и размерът на данъка участват при определянето на резултата за периода.

(10) Алинеи 2 и 7 не се прилагат за доставки на стоки или услуги, които съгласно чл. 151а, ал. 2 от закона са изключени от обхвата на специалния режим за касова отчетност.

(11) Получените протоколи по чл. 104е, ал. 7, издадени от друго лице по чл. 151б, ал. 1 от закона, което прекратява прилагането на специалния режим, се отразяват в дневника за покупките за данъчния период, през който са издадени, като данъчната основа и размерът на данъка не участват при определянето на
резултата за периода.

(12) Правото на приспадане на данъчен кредит в случаите по ал. 11, независимо че доставчикът е прекратил прилагането на специалния режим, възниква по чл. 151г, ал. 1 от закона за данъчния период, през който е извършено плащане по доставката към него, пропорционално на извършеното плащане.

(13) Размерът на данъчния кредит по ал. 12 се определя по следната формула:
ДКип = ДОип х ДС, където:
ДК е частта на размера на данъчния кредит с право на приспадане за извършеното плащане;
ДС е данъчната ставка;
ДОип е данъчната основа за извършеното плащане след датата на прекратяване на прилагането на специалния режим от доставчика, която се изчислява по следната формула:
ДОип = ДОпр х ИП/ ДПпр, където:
ДОпр е данъчната основа за неизвършеното плащане до датата на прекратяване на прилагането на специалния режим от доставчика, която е равна на данъчната основа по доставката минус общия размер на данъчните основи за всички авансови плащания и данъчните основи за всички плащания, които са извършени след датата на данъчното събитие; тази данъчна основа е равна на данъчната основа, определена от доставчика в протокола по чл. 104е, ал. 6;
ИП – извършеното плащане след датата на прекратяване на прилагането на специалния режим от доставчика;
ДПпр – дължимото плащане към датата на прекратяване на прилагането на специалния режим от доставчика

(14) За определяне размер на данъчния кредит по ал. 13 се съставя отчет за всеки данъчен период, през който е извършено плащане по доставката към доставчика. Отчетът съдържа:
1. номер, съответстващ на номера на издадения от доставчика протокол, към който се издава;
2. дата на издаване;
3. датата, на която е извършено плащането по доставката;
4. размера на извършеното плащане за доставката;
5. данъка, за който възниква право на данъчен кредит.

(15) Правото на приспадане на данъчен кредит по ал. 12 се упражнява, като отчетът по ал. 14 се отразява в дневника за покупките в срока по чл. 72 от закона. Данъчната основа и размерът на данъка участват при определянето на резултата за периода.

Раздел IIІ

Отчитане на доставките, за които доставчикът прилага специалния режим, от регистрирано лице, което не прилага специалния режим Отчитане на получени данъчни документи за доставки, за които доставчикът прилага специалния режим, от регистрирано лице, което не прилага този режим

Чл. 104з.
(1) Регистрирано по закона лице, което не прилага специалния режим, отразява получените от него фактури и известия към фактури за доставки, за които доставчикът е приложил този режим, в дневника за покупки за данъчния период, през който са издадени, като данъчната основа и размерът на данъка (след приспадане на данъчната основа и размера на данъка за авансови плащания) не участват при определянето на резултата за данъчния период.

(2) Независимо от ал. 1 получените фактури и известия към фактури за авансови плащания се отразяват в дневника за покупки в срока по чл. 72 от закона, като данъчната основа и размерът на данъка участват при определянето на резултата за периода.

(3) Регистрирано лице по ал. 1 отразява получените протоколи за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 3 от закона за доставки, за които доставчикът е приложил специалния режим, в дневника за покупките в срока по чл. 72 от закона. Данъчната основа и размерът на данъка участват при определянето на резултата за периода.

(4) Регистрирано лице по ал.1 отразява получените протоколи за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 7 от закона за доставки, за които доставчикът е приложил специалния режим, в дневника за покупки в срока по чл. 72 от закона. Данъчната основа и размерът на данъка участват при определянето на резултата за периода.

Раздел IV

Отчетни регистри

Изисквания при отразяване в отчетните регистри

Чл.104и.
(1) Издадените фактури и известия към фактурите за доставки, за които доставчикът прилага специалния режим, задължително се посочват в отчетните регистри по чл. 124 от закона със:
а) код „11“ Фактура – касова отчетност;
б) код „12“ Дебитно известие – касова отчетност;
в) код „13“ Кредитно известие – касова отчетност.

(2) Издадените фактури и известия към фактурите за доставки, които съгласно чл. 151а, ал. 2 от закона са изключени от обхвата на специалния режим, задължително се посочват в отчетните регистри по чл. 124 от закона със:
а) код „01“ Фактура;
б) код „02“ Дебитно известие;
в) код „03“ Кредитно известие.

(3) Издадените фактури и известия към фактурите от доставчик – лице, което не прилага специалния режим, за доставки, които съгласно чл. 151а, ал. 2 от закона не са изключени от обхвата на специалния режим и за тях не е извършено цялостно плащане, задължително се посочват в отчетните регистри по чл. 124 от закона от лице, което прилага специалния режим за касова отчетност, със:
а) код „11“ Фактура – касова отчетност;
б) код „12“ Дебитно известие – касова отчетност;
в) код „13“ Кредитно известие – касова отчетност.

(4) Издадените фактури и известия към фактурите за извършени авансови плащания задължително се посочват в отчетните регистри по чл. 124 от закона със:
а) код „01“ Фактура;
б) код „02“ Дебитно известие;
в) код „03“ Кредитно известие.

(5) Издадените протоколи за определяне размера на изискуемия данък по чл. 104е и издадените протоколи и отчети за определяне размера на данъчния кредит по чл. 104ж задължително се посочват в отчетните регистри по чл. 124 от закона със:
а) код „91“ – Протокол за изискуемия данък
по чл. 151в, ал. 3 от закона;
б) код „92“ – Протокол за данъчния кредит по чл. 151г, ал. 8 от закона или отчет по чл. 104ж, ал. 14 от правилника;
в) код „93“ – Протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 7 от закона с получател по доставката лице, което не прилага специалния режим;
г) код „94“ – Протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 7 от закона с получател по доставката лице, което прилага специалния режим.“

§ 17. В чл. 115 се създава ал. 11:
„(11) Лице, което е прекратило прилагането на специалния режим за касова отчетност на данъка върху добавената стойност, извършва корекции на допуснати грешки вследствие на неотразени в дневника за продажби издадени от него фактури и известия към тях за доставки, за които е приложило специалния режим, за данъчни периоди, през които същото е било регистрирано за прилагане на специалния режим, по реда на чл. 126, ал. 3, т. 2 от закона.“

§ 20. В приложение № 12 към чл. 113, ал. 4
„Параметри, структура и изисквания към файловете на магнитния или оптичния носител“ се правят следните допълнения:
1. В раздел „Изисквания към конкретни полета“ след изречения:
а) в „Полето „Вид на документа“ в колони „Код“ и „Описание“ след ред „код 09 Протокол или друг документ“ се добавя:

Код Описание
11 Фактура – касова отчетност
12 Дебитно известие – касова отчетност
13 Кредитно известие – касова отчетност
91 Протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 3 от закона
92 Протокол за данъчния кредит по чл. 151г, ал. 8 от закона или отчет по чл. 104ж, ал. 14
93 Протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 7 от закона с получател по доставката лице, което не прилага специалния режим 94 Протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 7 от закона с получател по доставката лице, което прилага специалния режим

б) накрая на полето „Вид на документа“ се създава нов текст:
„Издадените фактури и известия към фактури за доставка, за която се прилага специалният режим, в поле „Вид на документа“ се отразяват с код 11, 12 или 13. Издадените фактури и известия към фактурите за извършени авансови плащания по доставка, за която се прилага специалният режим, в поле „Вид на документа“ се отразяват с код 01, 02 и 03. Лице, което прилага специалния режим за касова отчетност, отразява получените от него фактури и известия към фактури за доставка,
за която не се прилага специалният режим за касова отчетност и за която не е извършено цялостно плащане, в поле „Вид на документа“ на дневник за покупките с код 11, 12 или 13.

Получените фактури и известия към фактурите за извършени авансови плащания по доставка, за която не се прилага специалният режим за касова отчетност и за която не е извършено цялостно плащане, се отразяват в поле „Вид на документа“ на дневник за покупките с код 01, 02 или 03.

Лице, което прилага специалния режим за касова отчетност, отразява получените от него фактури и известия към фактури за доставка, която съгласно чл. 151а, ал. 2 от закона е изключена от обхвата на специалния режим, в дневник за покупките с код 01, 02 или 03;“

в) след „Полето „Вид на документа“ във файла „POKUPKI.ТХТ“ не може да съдържа код „81“ и „82“.“ се добавя:
„Полето „Вид на документа“ във файла „PRODAGBI.ТХТ“ не може да съдържа код „92“;“

г) накрая на полето „Номер на документа“ се създава нов текст:
„За издадените протоколи за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 3 и 7 от закона и за данъчния кредит по чл. 151г, ал. 8 от закона и за издадените отчети по чл. 104ж, ал. 14 в поле „Номер на документ“ се попълва номерът на протокола, съответстващ на номера на фактурата, към която е издаден съответният протокол, или номерът на отчета, съответстващ на номера на издадения от доставчика протокол, към който е издаден съответният отчет.“;

д) след „Полето „Дата на издаване на документ“ съдържа датата, на която документът е издаден. Полето се попълва задължително.“ се добавя:
„За издадените протоколи за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 3 и 7 от закона и за данъчния кредит по чл. 151г, ал. 8 от закона и за издадените отчети по чл. 104ж, ал. 14 в поле „Дата на издаване на документ“ се попълва датата на издаване на документа.“;

е) след „Полетата „Име на контрагента (доставчик)“ и „Име на контрагента (получател)“ съдържат наименованието на контрагента. Полетата се попълват задължително, когато са попълнени полетата „Идентификационенномер на контрагента (доставчик)“ и съответно „Идентификационен номер на контрагента(получател).“ се създава нов текст:

„Полето „Доставка по чл. 163а от ЗДДС“ се попълва задължително в следните случаи: Регистрирани лица, които са доставчици и/или получатели по доставки на стоки и/или услуги, описани в част І на приложение № 2 към глава деветнадесета „а“ от закона, посочват код „01“ в дневника за продажбите в колона 8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС“.

Регистрирани лица, които са доставчици и/или получатели по доставки на стоки, описани в част ІІ на приложение № 2 към глава деветнадесета „а“ от закона, посочват код „02“ в дневника за продажбите в колона 8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС“.

Регистрирани лица, които са получатели по доставки на стоки и/или услуги, описани в част І на приложение № 2 към глава деветнадесета „а“ от закона, посочват код „01“ в дневника за покупките в колона 8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС“. Регистрирани лица, които са получатели по доставки на стоки, описани в част ІІ на приложение № 2 към глава деветнадесета „а“ от закона, посочват код „02“ в дневника за покупките в колона 8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС“.

Полето „Доставка по чл. 163а от ЗДДС“ се попълва със следните кодове:
Код Описание
01 Доставка по част I на приложение 2 от ЗДДС
02 Доставка по част II на приложение 2 от ЗДДС
2. След раздел „Изисквания към записите при издаване на протоколи по чл. 117, ал. 4 от закона“ след изречение „При положение, че е издаден протокол по чл. 117, ал. 2 от закона, в който получателят по доставката е начислил данък 0 или в който не е начислен данък, протоколът се отразява в „PRODAGBI.ТХТ“ и „POКUPKI.ТХТ“ на издателя, но полето, описващо стойност за данъка, се оставя празно (не се попълва) или се записва стойност нула (0).“ се създава нов раздел:
„Изисквания към записите при издаване на фактури, известия към фактури и протоколи по специалния режим на касова отчетност на данък върху добавената стойност Изисквания за попълване на данни в дневник за продажбите При положение че е издадена фактура – касова отчетност (код 11), дебитно известие – касова отчетност (код 12), кредитно известие – касова отчетност (код 13), издаденият документ се отразява от доставчика в дневник за продажбите, като се попълват колони 9, 10, 11, 12, 17 или 18.

Попълнените стойности в дневник за продажбите за документите с код на вида документ 11, 12 или 13 не се включват при изчисляването на сумарните стойности от
СД по ЗДДС. При положение че е издаден протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 3 от закона (код 91), протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 7 от закона с получател по доставката лице, което не прилага специалния режим за касова отчетност (код 93), и протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 7 от закона с получател по доставката лице, което прилага специалния режим (код 94), издаденият документ се отразява от доставчика в дневник за продажбите, като се попълват колони 9, 10, 11, 12, 17 или 18.

Попълнените стойности в дневник за продажбите за документите с код на вида документ 91, 93 или 94 се включват при изчисляването на сумарните стойности на клетки 01, 11, 13, 20, 21 или 24 от СД по ЗДДС. Изисквания за попълване на данни в дневник за покупките При положение че е издадена фактура – касова отчетност (код 11), дебитно известие – касова отчетност (код 12), кредитно известие – касова отчетност (код 13), същите се отразяват в дневник за покупките, като се попълват съответните колони 9, 10, 11, 12 или 13.

Попълнените стойности в дневник за покупките за документите с код на вида документ 11, 12 или 13 не се включват при изчисляването на сумарните стойности от СД по ЗДДС. При положение че е издаден протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 3 от закона (код 91) или протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 7 от закона с получател по доставката лице, което не прилага специалния режим (код 93) или протокол за данъчния кредит по чл. 151г, ал. 8 от закона или отчет по чл. 104ж, ал. 14 от правилника (код 92), същият се отразява, като се попълват съответните колони (9, 10, 11, 12, 13) на дневник за покупките.

Попълнените стойности в дневник за покупките за документите с код на вида документ 91, 92 или 93 се включват в изчисляване на сумарните стойности на клетки 30, 31, 32, 41 или 42 от СД по ЗДДС. При положение че е издаден протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 7 от закона с получател по доставката лице, което прилага специалния режим за касова отчетност (код 94), същият се отразява в дневник за покупките, като се попълват съответните колони (9, 10, 11, 12, 13).
Попълнените стойности в дневник за покупки за документите с код на вида документ 94 не се включват при изчисляването на сумарните стойности от СД по ЗДДС.“

3. В раздел „Основания за отказ на приемането на носителя“ в абзац „Носителят не се приема от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите и когато във файловете „POKUPKI.ТХТ“ или „PRODAGBI.ТХТ“ се правят следните допълнения:

а) в трето тире след думите „съдържанието на полетата, описващи стойност, във файла „DEKLAR.ТХТ“ не отговарят на сумата на съответните полета от файловете „POKUPKI.ТХТ“ или „PRODAGBI.ТХТ“ се постави запетая и се добавят думите „изключвайки от файл „POKUPKI.ТХТ“ записите с код за вид документ 11, 12, 13 и 94 и от файл „PRODAGBI.ТХТ“ записите с код за вид документ 11, 12 и 13;“

б) накрая се добавя ново тире: „ – във файл „PRODAGBI.ТХТ“ полето „Вид на документа“ съдържа кодове 11, 12 или 13 и лицето няма право да прилага специалния режим за касова отчетност на данъка върху добавената стойност за данъчния период от файл „DEKLAR.ТХТ“.“

4. В структурата на файла „DEKLAR.ТХТ“ се правят следните допълнения:
а) в колона 5 „Контроли/правила при приемане“ от ред номер *01-01 до ред *01-19 на колона 1 „Номер“ се добавя текстът „без документи с код за вид документ 11, 12 или 13“;

б) в колона 5 „Контроли/правила при приемане“ от ред номер *01-30 до ред *01-42 на колона 1 „Номер“ се добавя текстът „без документи с код за вид документ 11, 12, 13 или 94“.

5. В структурата на файла„PRODAGBI.ТХТ“ на раздел „Дневник за продажбите – структура на файловете на магнитния или оптичния носител“ се правят следните допълнения:
а) в колона 6 „Контроли/правила при приемане, водещи до отхвърляне на файла поради нарушена структура“ на ред 02 – 04 от колона 1 „Код“ накрая се добавя текстът:
11 – Фактура – касова отчетност
12 – Дебитно известие – касова отчетност
13 – Кредитно известие – касова отчетност
91 – Протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 3 от закона
93 – Протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 7 от закона с получател по доставката лице, което не прилага специалния режим
94 – Протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 7 от закона с получател по доставката лице, което прилага специалния режим“;

б) накра я на структурата на файла „PRODAGBI.ТХТ“ се добавя:
02 – 27 | Доставка по чл. 163а от ЗДДС | не | символен (2) | Валиден вид на доставката:(Възможните стойности са: 01 – Доставка по част I на приложение 2 от ЗДДС или 02 – Доставка по част II на приложение 2 от ЗДДС)

В структурата на файла „POKUPKI.ТХТ“ на раздел „Дневник за покупките – структура на файловете на магнитния или оптичния носител“ се правят следните допълнения:
а) в колона 6 „Контроли/правила при приемане, водещи до отхвърляне на файла поради нарушена структура“ на ред 03-05 от колона 1 „Код“ накрая се добавя текстът:
11 – Фактура – касова отчетност
12 – Дебитно известие – касова отчетност
13 – Кредитно известие – касова отчетност
91 – Протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 3 от закона
92 – Протокол за данъчния кредит по чл. 151г, ал. 8 от закона или отчет по чл. 104ж, ал. 11
93 – Протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 7 от закона с получател по доставката лице, което не прилага специалния режим
94 – Протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 7 от закона с получател по доставката лице, което прилага специалния режим“;

б) накрая на структурата на файла „POKUPKI.ТХТ“ се добавя:
03 – 45 | Доставка по чл. 163а от ЗДДС | не | символен (2) | Валиден вид на доставката:(Възможните стойности са: 01 – Доставка по част I на приложение 2 от ЗДДС или 02 – Доставка по част II на приложение 2 от ЗДДС)

Преходни и заключителни разпоредби
§ 24.
(1) В случаите на анулиране на издадена за авансовото плащане фактура, както е посочено в § 8 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДВ, бр. 98 от 2013 г.; доп., бр. 104 от 2013 г.), доставчикът на стоки по приложение № 2, част II (втора) вписва в издадената нова фактура „обратно начисляване по чл. 163а, ал. 2 от ЗДДС“.

(2) Когато данъчното събитие за доставка на стока по приложение № 2, част II (втора) е възникнало до 31 декември 2013 г. включително и данъчният документ за доставката се издава след тази дата, доставката се документира чрез издаване на фактура по чл. 114 от закона, при издаването на която се прилага данъчният режим към датата на възникване на данъчното събитие на доставката.

(3) Когато след 1 януари 2014 г. включително възникнат основания за изменение на данъчната основа на доставка на стока по приложение № 2, част ІІ (втора) от закона, данъчното събитие за която е възникнало преди тази дата, изменението на данъчната основа се извършва чрез издаване на известие по чл. 115 от закона, при издаването на което се прилага данъчният режим към датата на възникване на данъчното събитие на доставката.

§ 25. Правото на приспадане на данъчен кредит за наличните към датата на регистрацията активи по смисъла на Закона за счетоводството и за получените услуги по
чл. 74, ал. 3 от закона, възникнало до 1 януари 2014 г., което не е упражнено към датата на влизане в сила на този правилник и за упражняването на което не са изтекли трите данъчни периода, следващи данъчния период, през който е възникнало това право, може да се упражни в някои от дванадесетте данъчни периода, следващи данъчния период, през който е възникнало това право.
§ 26. Правилникът влиза в сила от 1 януари 2014 г.

Министър: Петър Чобанов

Източник: ДВ бр.110 21 декември 2013 г.