ДДС

СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ ЗА КАСОВА ОТЧЕТНОСТ НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ ЗА КАСОВА ОТЧЕТНОСТ НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Раздел I

Регистрация за прилагане на специалния режим и прекратяване на регистрацията Документи във връзка с регистрацията

Чл. 104а.
(1) Искането за регистрация по чл. 151а, ал. 4 от закона се подава по образец – приложение № 27.

(2) Към искането за регистрация се прилага справка за облагаемия оборот, който е определен по реда на чл. 96 от закона, по месеци, за последните 12 месеца преди текущия месец.

Разрешение за прилагане на специалния режим

ДДС декларации и дневници с нов софтуер от февруари

Национална агенциа за приходите, National revenue agency

Справките-декларации и дневниците по ДДС за данъчния период януари 2014 г., които ще се подават в НАП в периода от 1 до 14 февруари 2014 г., ще са в различен формат. Промяната са налага заради двата нови ДДС режима в сила от началото на 2014 г. – обратното начислявана на данъка от зърнопроизводителите и т.нар. касова основа по ДДС, гласят промени в Правилника за прилагане на закона за ДДС.